123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Koopovereenkomst

In de koopovereenkomst leg je de koopafspraken vast zoals prijs, wanneer een onroerend goed moet worden overgedragen, of er een bankgarantie of waarborgsom moet komen of er door de koper een financieringsvoorbehoud wordt gemaakt en zo zijn er nog vele ander afspraken die je kunt maken. Met een getekende koopovereenkomst heb je de afspraken op papier staan en kan niet zomaar van de koop worden afgezien. Als het gaat om de koop van een huis moet op grond van de wet de koop zelfs schriftelijk worden vastgelegd.

Voor meer informatie zie:

Wat doe jij?

 • Jij levert ons het eigendomsbewijs en – indien van toepassing – het afschrift van de hypotheekakte aan
 • Jij stuurt ons een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, nationale identiteitskaart) en – indien van toepassing – dat van jouw partner. Het zelfde geldt voor de andere partij(en) bij de koopovereenkomst

Wat doen wij?

 • Wij nemen contact op om een afspraak te maken voor een bespreking waarin de koopafspraken worden besproken
 • Wij maken de koopovereenkomst en sturen daarvan het ontwerp aan alle partijen toe. Indien de inhoud akkoord is kan de overeenkomst dan worden getekend.

Wat krijg je?

Je krijgt een koopovereenkomst waarin alle afspraken die gebruikelijk zijn voor de koop van een onroerend goed zijn vastgelegd. Als speciale op maat gemaakte bepalingen noodzakelijk zijn zullen daarvoor, in verband met het daardoor veroorzaakte meerwerk, extra kosten in rekening worden gebracht.

PAS OP: HET DOOR ONS GEHANTEERDE TARIEF VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GELDT ALLEEN ALS DOOR ONS OOK DE LEVERING WORDT VERZORGD.

Het hierna volgende overzicht is bedoeld om jou zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de door ons te verrichten –gebruikelijke – werkzaamheden die in de prijs zijn begrepen. Het kan echter zo zijn dat er “meerwerk” nodig is, de kosten daarvan brengen wij u in rekening boven het aan u geoffreerde bedrag. Voor een lijst van “meerwerkzaamheden” en de kosten daarvan klik hier.

De in de prijs begrepen gebruikelijke werkzaamheden zijn:

 • Onderzoek bij het Kadaster naar hoe en wanneer de eigendom van het over te dragen registergoed is verkregen door verkoper/ hypotheekgever.
 • Onderzoek bij het Kadaster of het registergoed is belast met hypotheek of beslag en controle of niet reeds een eerdere koopovereenkomst betreffende het registergoed is ingeschreven.
 • Onderzoek of er sprake is van een monument dan wel of het registergoed binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt.
 • Onderzoek of er sprake is van erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen (kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of gemeentelijke voorschriften), voor zover voortvloeiend uit de laatste aankomsttitel.
 • Onderzoek of er sprake is van erfpacht, opstalrechten, voorkeursrecht gemeenten en dergelijke.
 • Onderzoek of er sprake is van een aanschrijving van bouw- en woningtoezicht.
 • Onderzoek of er sprake is van ruilverkavelingsrente.
 • Controle van de identiteit en nationaliteit van partijen (en eventuele overige betrokkenen). Controle identiteitsbewijs en controle GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), raadplegen VIS (Verificatie Identificatie Systeem) en Insolventieregister. Raadplegen Curateleregister, Huwelijksgoederenregister en Bewindregister, indien daartoe aanleiding bestaat.
 • De hypotheek van verkoper opzeggen en (laten) doorhalen (voor rekening van verkoper).
 • Toezicht houden op de betaling van een eventuele waarborgsom of afgifte van een bankgarantie en (eenmalig) communiceren met de betrokkenen.
 • Correspondentie met verkoper, koper, banken, en andere tussenpersonen, voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden.
 • Het opstellen van een ontwerp van de koopovereenkomst.
€ 505 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op