123Notaris is sinds 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.
123Notaris is vanaf 1 januari 2023 Damsté advocaten - notarissen.

Verdelingsakte

Onroerend goed verdeeld

Het verdelen van onroerend goed komt aan de orde bij een scheiding van gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners. Maar ook in een nalatenschap kan zich onroerend goed bevinden dat moet worden verdeeld. Ons product, de verdelingsakte, en het bedrag dat wij hiervoor offreren ziet op een verdeling van één gezamenlijk huis tussen de eigenaren (echtgenoten/partners) of erfgenamen van dat huis.

Door middel van een verdeling wordt een huis toegedeeld aan één of meerdere personen.  Als een dergelijk huis is verhypothekeerd zal degene die zijn eigendom afstaat aan een mede-eigenaar, niet meer aansprakelijk willen zijn voor de hypothecaire lening waarvoor het huis als onderpand dient. Om van die aansprakelijkheid af te komen zijn er twee oplossingen: 1) of degene die het huis krijgt toegedeeld sluit een geheel nieuwe geldlening op eigen naam af en lost de oude lening af, of 2) de hypothecaire schuldeiser ontslaat degene die na de verdeling geen eigenaar meer is, uit de (hoofdelijke) aansprakelijkheid.   Of dit laatste mogelijk is moet u overleggen met uw bank of tussenpersoon die voor u de hypothecaire lening heeft geregeld.

Wat doen jullie?

Wij ontvangen graag de volgende informatie/stukken:

 • een scan of kopie van jullie legitimatiebewijzen
 • een scan of kopie van – in het geval van een scheiding: – het convenant of – indien u als samenwoners uit elkaar gaat: – een beëindigingsovereenkomst
 • – in het geval van een scheiding – een scan of kopie van de scheidingsbeschikking van de rechtbank
 • – in het geval van een scheiding – een scan of kopie van de brief van de gemeente betreffende de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand
 • jullie telefoonnummers en emailadressen
 • de peildatum van de verdeling (de datum waarop jullie de hierna vermelde waarden hebben bepaald en per wanneer één van jullie het aandeel van de ander overneemt)
 • de waarde waarvoor jullie het huis verdelen (plus – indien aanwezig en aan te raden – het taxatierapport betreffende het huis)
 • de omvang van de hypotheekschuld
 • de omvang van een eventueel aan de hypotheek gekoppelde spaar-/beleggingspolis en polisnummer
 • verder moeten wij weten of degene van jullie die zijn/haar aandeel in het huis aan de ander overdraagt wordt ontslagen uit de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld of dat door degene die het huis krijgt toegedeeld een nieuwe hypothecaire geldlening wordt afgesloten. Neem in verband hiermee contact op met de bank of tussenpersoon om te kijken welke weg het beste kan worden bewandeld
 • wordt er een overeenkomst gesloten met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in verband met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Die overeenkomst wordt ook wel de “haircut-regeling” genoemd
 • indien een van jullie in verband met de verdeling van het huis, de hypotheekschuld en – eventueel – de spaar- of beleggingspolis aan de ander een bedrag moet betalen: wie moet betalen en welk bedrag moet worden betaald
 • wie de kosten van de verdelingsakte draagt

Natuurlijk kan het ook gaan om een verdeling van huis uit een nalatenschap. Overigens, eerst zal de vererving in kaart moeten worden gebracht, tenminste als dat nog niet is gebeurd en er nog geen verklaring van erfrecht is (op onze site kun je over een verklaring van erfrecht hier meer informatie vinden: https://notariaatparticulier.damste.nl/producten/verklaring-van-erfrecht/ ). Uiteraard hebben we dan ook  de volgende stukken/informatie nodig:

 • een scan of kopie van de legitimatiebewijzen van alle erfgenamen en -indien aanwezig – de executeur
 • de telefoonnummer en emailadressen van alle erfgenamen en -indien aanwezig – de executeur
 • de peildatum van de verdeling (de datum waarop jullie de hierna vermelde waarde van het huis hebben bepaald en per wanneer het huis wordt toegedeeld)
 • de waarde waarvoor jullie het huis verdelen (plus – indien aanwezig en aan te raden – het taxatierapport betreffende het huis)
 • wie de kosten van de verdelingsakte draagt

Wat doen wij?

Wij regelen de rest.

Wat krijg je?

Je krijgt een verdelingsakte met alle voor een overdracht van onroerend goed gebruikelijke bepalingen en de daarbij behorende werkzaamheden.

Ons tarief voor een verdelingsakte is gebaseerd op een akte met de meest voorkomende bepalingen voor een verdeling.  Indien, specifieke, vaak op maat gemaakte, bepalingen (zoals een verrekening of aanbiedingsverplichting in het geval van verkoop van een huis) moeten worden opgenomen of veelvuldig overleg nodig is om tot een akte te komen kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.  Indien daarvan sprake is zul je tijdig door ons worden geïnformeerd en kun je – kosteloos – je opdracht aan ons intrekken.

Lees hieronder nog meer over de werkzaamheden die bij ons tarief zijn inbegrepen.Je krijgt een verdelingsakte met alle daarbij behorende gebruikelijke werkzaamheden. PAS OP: Het komt wel eens voor dat ook een hypotheekakte in het kader van een verdeling moet worden opgesteld. Dit is een apart product met eigen kosten! Op deze site kun je zien wat de kosten zijn van een combinatie van een verdelingsakte en een hypotheekakte.

In de bijlage, waarnaar hierna wordt verwezen, kun je de wettelijk verplichte werkzaamheden voor een leveringsakte (/verdelingsakte) terug vinden. Zie: Bijlage bij HOT_ Werkzaamheden – Voor levering

Meer informatie

Banken over scheiding en een hypotheek:

Voor de belastingtechnische aspecten van een scheiding:

Voor de belastingtechnische aspecten van een woning:                                                                                                                 http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/woning

€ 975 inclusief

Akte opstellen

Hiermee geef je Damsté opdracht om jouw akte te laten opstellen. Dit aanbod is onder voorbehoud en kan in sommige gevallen meerwerk met zich mee brengen. Uiteraard altijd in overleg.

Stel mijn akte op